http://www.moreido.com

 

전자실습       모아전자

 

 

상품분류
  지금 계신곳  24. 부품
 

 

    PIC12C508

     8Pin 0.5K 메모리

MoreIdo

어떠한 형태의 제작.개발.수작업제품도 주문 접수 합니다

 

홈으로

SMPS 실험용

 

    IR3037

 

 

 

    FET LR3715  구동 Half Bridge Driver

 

 

    [IR]LR3715  

    20V 54A  RDS(ON) MAX 14 m-ohm

              방열판 불요

 

 

    PIC16C54

    18Pin 4Mhz 0.5K 메모리 Dip & ssop

 

 

   

 

   

 

MicroChip

기 타

소량 샘풀용

 

    X-TAL 7.6 MHz Fundamental

    ATS형

 

   

 

1.M37450E8FP(QFP)

2.HD4074889TE(QFP)

3.HD4074344FP(QFP)

4.LC65P1104(DIP)

5.M5M27C256AFP(SOP)

6.AT25640(SOP)

7.AT29LV010A

8.PIC16C57(FIG-BACK)

9.PIC16C54(FIG-BACK)

10.KA7514(DIP)

11.KA8512(DIP)

12.TDA7000(DIP)

13.E75R06

14.LA1104(DIP)

15.DBL5015(DIP)

16.M9396B1

17.KM416C1204BJ-6

18.LMX1602(SSOP)

19.MB1504(SOP)

20.KIA324F(SOP)

21.KA22429(SOP)

22.MC3371D(SOP)

    MC3361BD

    KA3361BD

23.BA1404F(SOP)

24.MAR-6

25.TDA7050(SOP)

26.LA5005(SOP)

27.LA860B(SOP)

28.LA8632(SOP)

29.LA1145M(S0P)

30.93C66KI

31.82C55AFB2(SOP)

 

A.정전기발생기B.리콜라이 테슬라

 

 

 

 

 

     섭씨105 도용 전해 (Sam young)

     1500uF 16V

 

 

  

 

 1.AT89C2051 Programmer

 2.AVR Programmer

 3.Fm 무선 마이크

 4.Fm 라디오

 5.시계및 스톱웟치

 6.송수신기

       6-1.RFID

       6-2.2.4Ghz

 7.온도계

 8.전화기

 9.골전도

10.홈 공장 농촌자동화

11.DCDC Converter

     11-1. SMPS power

12.Analog Digital

13.기초실험 키트

14.안테나

15.재미있는 실험

16.수작업실험 키트

17.형광등 및 응용

18.경보장치

19.승압형 전지

20.가변형전지 및손전등

21.센서

22.악세사리

23.주문제작사진

24.부품

25.MP3